Bruce - Bob Johnson

Bruce - Bob Johnson

Dee Lk My Love and I - Gill Kopy

Dee Lk  My Love and I - Gill Kopy

Dee Lk cabin5 - Gill Kopy

Dee Lk cabin5 - Gill Kopy

Dee Lk Chipmunks - Gill Kopy

Dee Lk Chipmunks - Gill Kopy

Dee Lk First Light - Gill Kopy

Dee Lk First Light - Gill Kopy

Dee Lk_ - Gill Kopy

Dee Lk_ - Gill Kopy

DeeLake1 - Lois McNiven

DeeLake1 - Lois McNiven

DeeLake2 - Lois McNiven

DeeLake2 - Lois McNiven

DeeLake3 - Lois McNiven

DeeLake3 - Lois McNiven

DeeLake4 - Lois McNiven

DeeLake4 - Lois McNiven

DeeLake5 - Lois McNiven

DeeLake5 - Lois McNiven

Glennis - Bob Johnson

Glennis - Bob Johnson

IMG_4526 - Bob Johnson

IMG_4526 - Bob Johnson

IMG_4527 - Bob Johnson

IMG_4527 - Bob Johnson

IMG_4528 - Bob Johnson

IMG_4528 - Bob Johnson

Island Lake Sept 13-21_ Bob Johnson

Island Lake Sept 13-21_ Bob Johnson

Lois - Bob Johnson

Lois - Bob Johnson

Loon 1 - Bob Johnson

Loon 1 - Bob Johnson

Loon 2 - Bob Johnson

Loon 2 - Bob Johnson

x DSC_7497_edited-1 - Glennis O'Neill

x DSC_7497_edited-1 - Glennis O'Neill